Pályázat - Kerekegyházi Bóbita Óvoda intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

Írta: Mezei Ferenc on .

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet a

Kerekegyházi Bóbita Óvoda intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. 07.01-től 2025.06.30-ig szól

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun Megye, 6041 Kerekegyháza, Park utca 1. székhely

Bács-Kiskun Megye, 6041 Kerekegyháza Fő utca 59. telephely

Bács-Kiskun Megye, 6042 Fülöpháza. József Attila utca 1. telephely

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodavezető feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának, nevelésének megszervezése.

Szervezi, irányítja, ellenőrzi a tagóvoda pedagógiai, tanügyi feladatait. Közreműködik a gazdálkodási feladatokhoz tartozó adatszolgáltatásban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. melléklete, valamint a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet szerinti rendelkezések továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

- Főiskola, óvodapedagógus

- Pedagógus munkakörben szerzett-legalább 5 éves szakmai tapasztalat

- Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség  (közoktatásvezetői szakvizsga)

- Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

- Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

- Intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg ilyen alkalmazás

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Fényképes szakmai önéletrajz

- Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okirat másolata

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és annak tényét, hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásának eltiltás hatálya alatt

- szakmai gyakorlatról hiteles igazolás

- az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel

- nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalásról

- nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályokban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez, személyes adatainak pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, valamint pályázati anyagának sokszorosításához

- pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Társulási-tanács nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.

A pályázatokat 2 azonos szövegű és mellékletű példányban kell benyújtani.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. július 1. napjától tölthető be

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Verosztáné Csorba Mónika aljegyző nyújt a 06/76 546-041-es telefonszámon.

.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás címére történő megküldésével (6041 Kerekegyháza, Fő utca 47/A.).

Kérjük a zárt borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2341/2020 valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető

és

E-mail-en: kerpolhi@kerekegyhaza,hu e-mail címre.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazotti törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet 23. §-ában meghatározottak szerint.

A véleményezéseket követően a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa hallgatja meg a pályázókat és dönt.

A pályázat elbírálásának várható határideje: 2020. májusi Társulási Tanács ülésén

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- Oktatási és Kulturális Közlöny – 2020. … hó

- Kerekegyháza Város Önkormányzatának és a társult településeknek (Ladánybene, Kunbaracs. Ágasegyháza, Fülöpháza) honlapja és hirdetőtáblája – 2020. március  …...

Kapcsolat

Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal
Fülöpházi Kirendeltség
Vincze Miklós jegyző

Cím: 6042 Fülöpháza, Kossuth u. 5.
Telefon: 76/377-182, 76/546-054
Fax: 76/377-182
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.